Direct naar inhoud
18 June 2021

6e Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd: ‘Komende jaren nog veel werk aan de winkel’

De komende maanden zullen partijen en het nieuwe kabinet verkennen hoe de positieve ontwikkelingen een vervolg kunnen krijgen en hoe knelpunten worden aangepakt. Factsheets met resultaten en vervolgstappen per actielijn en een overzicht van de belangrijkste mijlpalen sinds de start van het programma zijn als bijlagen toegevoegd.

‘Met het beschikbaar stellen van extra geld zijn de zorgen over de jeugd niet allemaal opgelost. De steunpakketten zijn tijdelijk en de schadelijke effecten van de crisis zijn niet weg zodra de pandemie voorbij is. Bovendien zijn we er niet met geld alleen. Komende jaren is er nog veel werk aan de winkel om te komen tot herstel. Daar zullen wij ons samen sterk voor blijven maken.’

Dat constateert de stuurgroep in haar beschouwing over de voortgang van het programma Zorg voor de Jeugd in de zesde voortgangsrapportage.

Over de rapportage

In het eerste deel van de rapportage beschrijft de stuurgroep een aantal resultaten en uitdagingen in het lerend jeugdstelsel én de effecten van de coronacrisis op het mentale welzijn van jeugdigen.

Zo is onder andere in de afgelopen periode, samen met kennisinstituten en andere partijen in het jeugddomein, hard gewerkt aan de complexe uitdaging om zowel de gezondheid van jeugdigen en hun gezinnen te beschermen en de sociale gevolgen van de crisis te minimaliseren. Dit resulteerde in het Steunpakket Welzijn Jeugd.

Ook werkte de stuurgroep actief mee aan het Nationaal Programma Onderwijs van het ministerie van OCW om leerlingen en scholen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren.

Cijfers en mijlpalen

Het tweede deel van de rapportage over de periode oktober tot en met mei 2021, bevat een overzicht van Zorg voor de Jeugd in cijfers en de voortgang per actielijn. De nieuwste CBS-cijfers laten op onderdelen van het programma een voorzichtige positieve ontwikkeling zien richting de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Maar waar bijvoorbeeld de jeugdhulp andere domeinen raakt, zoals (beschermd) wonen en onderwijs is nog veel te doen.

De komende maanden zullen partijen en het nieuwe kabinet verkennen hoe de positieve ontwikkelingen een vervolg kunnen krijgen en hoe knelpunten worden aangepakt.

Factsheets met resultaten en vervolgstappen per actielijn en een overzicht van de belangrijkste mijlpalen sinds de start van het programma zijn als bijlagen toegevoegd.

In november volgt de slotrapportage.

Kamerbrief voortgang jeugdbeleid

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beschrijven een aantal actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Ook gaan zij in op de ontwikkelingen van De Hoenderloo Groep, de stand van zaken rond de jeugdbescherming, de stand van zaken rond moties over de transformatie naar kleinschaligheid, en andere openstaande moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer.

De zesde voortgangsrapportage is een product van de leden van de Stuurgroep Zorg voor de Jeugd: MIND, Ieder(in)/Per Saldo namens de cliëntenorganisaties, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie namens de beroepsverenigingen, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd namens de jeugdhulpaanbieders, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries OCW, JenV en VWS, in samenwerking met de betrokken partners van de verschillende actielijnen.