Direct naar inhoud
12 May 2021

Consultatie toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Eind maart werd het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming door de bewindslieden van JenV en VWS naar de Tweede Kamer gestuurd en daarmee openbaar. De volgende stap is een periode van consultatie.

Het doel van de consultatie is om inzicht te krijgen in hoe het toekomstscenario wordt ontvangen, welke uitwerkingspunten er vanuit de partners worden gegeven en om suggesties over de implementatie/het vervolg uit te vragen. Het gaat om de blik van zowel ervaringsdeskundigen als professionals, van overheden en instellingen, van wetenschappers en ketenpartijen.

Om al deze perspectieven met voldoende diepte in beeld te krijgen, wordt de consultatie in verschillende vormen uitgevoerd. Een internetconsultatie en verdiepende dialoogtafels met cliënten en professionals. Daarna worden experts geïnterviewd. De opbrengsten van de drie vormen worden samengebracht.

Internetconsultatie

De internetconsultatie is op 21 april 2021 gestart en loopt door tot en met 19 juni a.s. De consultatie is breed toegankelijk. Doel hiervan is te komen tot een brede waaier aan perspectieven op het toekomstscenario. We zijn benieuwd hoe mensen naar het scenario en de onderliggende principes kijken, wat in positieve zin opvalt en waar aandachtspunten voor het scenario en het vervolg liggen.

Aanvullend vragen we in de internet consultatie expliciet te reflecteren vanuit het eigen kennisgebied op verschillende specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld: wat zijn noodzakelijk condities voor het waarborgen van rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en de gezinsgerichte aanpak.

Dialoogtafels

De dialoogtafels met professionals en cliënten/ervaringsdeskundigen gaan dieper en concreter in op het scenario en hoe dat in praktische zin uitwerkt voor gezinnen en professionals. Aan deze dialoogtafels wordt doorgevraagd waardoor in interactie tussen partijen nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

We streven naar 10 en 15 dialoogtafels op regionaal niveau. In elk geval in alle regio’s waar nu pilots draaien en met landelijke spreiding. We benaderen verschillende plekken actief. Mocht je als regionaal samenwerkingsverband ook gezamenlijk in gesprek willen, neem dan voor 19 juni as. contact op via: support@helmichinterimenadvies.nl

Interviews met experts

Ten slotte worden de inzichten uit de internetconsultatie en de dialoogtafels aangevuld met (wetenschappelijke) kennis en expertise. Dat gebeurt in een nader te bepalen aantal expertinterviews. Deskundigen die kennis hebben over het stelsel en uit andere wetenschapsvelden met nuttige inzichten om te komen tot de gewenste integrale blik.