Direct naar inhoud
06 October 2021

Handreiking: Kwaliteitskaders en -standaarden voor inkoop sociaal domein

Gemeenten kunnen de handreiking en praktijkvoorbeelden gebruiken als ondersteuning bij het opstellen van kwaliteitscriteria in inkoop. Het biedt aanbieders en gemeenten kansen voor uniformering van kwaliteitseisen voor hulp aan cliënten en op verlaging van administratieve lasten.

Gemeenten en regio’s kopen periodiek jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in. De gebruikte inkoopdocumenten zijn openbaar. Elke gemeente of regio kan bekijken op welke manier inkoopcriteria worden beschreven. Echter, dit kost veel tijd.

Deze openbare documenten bevatten wel een schat aan informatie, ook voor aanbieders. Dit heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein doen besluiten om aan Movisie te vragen een handreiking met bestaande kwaliteitskaders en – standaarden op te stellen, vergezeld door interessante praktijkvoorbeelden uit de inkooppraktijk.

Met dit materiaal worden gemeenten geholpen om kwaliteitscriteria op te stellen die de transformatie en gepaste hulp aan cliënten helen realiseren. Daarnaast kunnen de handreiking en de praktijkvoorbeelden helpen om de administratieve lasten bij inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, terug te dringen.

De handreiking en praktijkvoorbeelden zijn geschikt voor gemeentelijke professionals werkzaam op het gebied van inkoop en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Ook aanbieders kunnen er hun voordeel mee doen, doordat het inzicht biedt in inkoopdocumenten die gemeenten gebruiken.

De handreiking ‘Kwaliteitskaders en –standaarden bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning’

Movisie heeft na een verkenning en in overleg met de begeleidingscommissie 15 kwaliteitskaders, -standaarden en ook ‘wat werkt’ dossiers geselecteerd, die zijn ontsloten voor gebruik in inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De handreiking bevat kwaliteitskaders die gebruikt worden als toetsingskader van de organisatie of die zich richten op professionals.

Ook zijn drie kwaliteits- en kennisdocumenten gebaseerd op wetenschappelijke kennis over armoede en schulden, integraal werken en cliëntenparticipatie toegevoegd. De kwaliteitskaders en – criteria worden volgens een vaste indeling behandeld. Dit komt de leesbaarheid en vindbaarheid ten goede.

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Om het inkoopproces te verbeteren ten behoeve van de cliënt, werken gemeenten, (zorg)aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking).

Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie (door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces).