Direct naar inhoud
19 May 2020

Kleinschalige groepen binnen de jeugdhulp: een eerste verkenning

Met behulp van interviews met jongeren en professionals is een eerste verkenning gedaan over de functionaliteit van kleinschalige groepen binnen de jeugdhulp. Voorlopig lijkt het een veelbelovende vorm van zorg te zijn.

Sinds in 2015 de specialistische zorg voor jeugd is overgeheveld naar de gemeenten en een nieuwe Jeugdwet van kracht is gegaan, is het hoofddoel: het bieden van tijdige hulp, dicht bij huis en op maat.

Ook het programma Zorg voor de Jeugd onderstreept het belang van zo veel als mogelijk thuis of kleinschalig en gezinsgericht wonen, waar mogelijk binnen het eigen netwerk

Kleinschalige groepen bieden veiliger basisklimaat

Doorgaans komen uit huis geplaatste jongeren onder de 18 jaar binnen de residentiële jeugdhulp terecht in leefgroepen van acht tot tien jongeren. Er is echter steeds meer aandacht voor het ontwikkelen van kleinschalige groepen, van maximaal vier jongeren.

Door te werken met een kleinere groep en een beperk aantal professionals zijn er meer mogelijkheden om een goed en veilig pedagogisch basisklimaat te bieden dat aansluit bij de complexe problematiek die kenmerkend is voor uithuisgeplaatste jongeren.

Onderzoek of jeugdhulp in kleinere groepen leidt tot betere zorg

In het onderzoek is een eerste verkenning gedaan naar de vraag of jeugdhulp in kleinere groepen tot betere zorg leidt voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. In het artikel worden de eerste ervaringen met kleinschalige groepen binnen de residentiële jeugdhulp van twee instellingen samengevat en worden aanbevelingen voor verdere doorontwikkeling gedaan.

Ten opzichte van het werken met grotere residentiële groepen zijn dit een aantal werkzame elementen:

  • Meer ruimte voor het opbouwen van een vertrouwensband
  • Afstemming tussen professional en jongere verloopt beter en soepeler
  • Er wordt meer veiligheid en rust ervaren op de groep
  • Meer mogelijkheden tot normaliseren
  • Positiever leefklimaat

De keerzijde is wel dat professionals bij instellingen waar met de kleinschalige groepen gewerkt wordt, spanning ervaren tussen het streven naar zo min mogelijk verschillende professionals op de groep en de haalbaarheid, kwetsbaarheid en betaalbaarheid van kleinschalige groepen.