Direct naar inhoud
29 September 2020

Kwartiermaker start met ontwikkeling toekomstscenario nieuwe inrichting jeugdbeschermingsketen

Begin 2020 werd in de kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ het beeld geschetst dat de huidige inrichting van de jeugdbeschermingsketen complex is en dat de werkwijzen van de betrokken organisaties niet goed op elkaar aansluiten. Daarnaast wordt de jeugdbescherming als onduidelijk en niet transparant ervaren en is de werkdruk voor professionals te hoog.

In opdracht van de VNG, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is kwartiermaker Willemijn Helmich in augustus 2020 gestart om samen met uitvoeringspartijen, departementen, gemeenten, cliënten, burgers, toezichthouders, wetenschap en andere kennisdragers te komen tot een toekomstscenario van een nieuwe inrichting voor de Nederlandse jeugd- en gezinsbescherming.

Projectteam

Het projectteam werkt naar een kaderstellend scenario, een beoordelingskader ter toetsing van het scenario en een advies over een vervolgaanpak.

Willemijn Helmich:

“In augustus zijn we in opdracht van VNG, JenV en VWS gestart met de ‘Kwartiermakersfase Effectieve jeugd en gezinsbescherming’. Het is geweldig om samen met een grote groep experts toe te werken naar een toekomstscenario. Voor eind december 2020 wordt het kaderstellend toekomstscenario opgeleverd, inclusief organisatorische consequenties. In januari 2021 volgt een advies over de vervolgaanpak, inclusief fasering en tijdpad van realisatie.”

Kwartiermakersfase

In de Kamerbrief worden hoofdscenario’s geschetst voor een effectievere ondersteuning van jeugd en gezin bij veiligheidsvraagstukken. Voor deze scenario’s geldt dat de benodigde functionaliteiten zo dicht mogelijk bij betrokken gezinnen worden belegd. Behalve als dit voor de in de uitvoering benodigde procedurele en wettelijke waarborgen, niet wenselijk of haalbaar is.

De realisatie van de scenario’s en uitgangspunten, kan organisatorische consequenties hebben voor de lokale teams, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis. Naast het anders organiseren van de ‘reguliere’ jeugdbeschermingsorganisaties, moet er ook beter worden samengewerkt met niet primaire organisaties, zoals de GGZ, de schuldhulpverlening en het sociaal domein.

Uit welke functionaliteiten het scenario bestaat en op welk niveau dit belegd moet worden, om de in de Kamerbrief genoemde uitgangspunten zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen, moet samen met de keten verder worden doordacht en uitgewerkt tijdens de Kwartiermakersfase.