Direct naar inhoud
28 October 2020

Nu beschikbaar: Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning

Aanbieders in het sociaal domein ervaren administratieve lasten, o.a. omdat gemeenten inkoopbepalingen verschillend vastleggen. Deze modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 helpen om administratieve lasten te verminderen.

Door de verschillen tussen gemeenten moet de administratie van een aanbieder per gemeente anders worden ingericht of kost het veel tijd om in te schrijven op een aanbesteding. Ook voor gemeenten kan het zelf moeten bedenken van inkoopbepalingen veel tijd kosten en leiden tot omissies.

Deze administratieve lasten zijn soms terecht, omdat ze voortvloeien uit beleidskeuzes die gemeenten maken.

Soms is de meerwaarde echter zeer gering en de administratieve last hoog. In die gevallen helpen deze modelbepalingen om de administratieve lasten te verminderen.

Inhoud modelbepalingen

Proceduredocument

 • Het doel van de opdrachtgever
 • De huidige en gewenste situatie
 • De scope van de gevraagde dienstverlening
 • De procedure die wordt gehanteerd om de inkoop vorm te geven
 • Een beschrijving van het inkooptraject inclusief planning en voorwaarden voor deelname

Inhoudelijk document

 • De omschrijving van minimale kwaliteit van de gevraagde dienstverlening op diverse vlakken
 • In te zetten mensen en middelen
 • Kwalitatieve standaarden en normeringen
 • De toepasselijke operationele voorschriften en randvoorwaarden die bij de uitvoering van de opdracht in acht genomen moeten worden
 • Uitgangspunten rondom te hanteren systemen/processen van opdrachtgever
 • Voorschriften bij financiële afhandeling
 • Voorschriften bij communicatie, escalatie en evaluatie

Juridisch document

 • De juridische grondslag van de samenwerking tussen aanbestedende dienst en opdrachtnemer
 • Definities
 • Inhoud van de opdracht
 • Duur van de overeenkomst
 • Voortzetting, beëindiging en opzegging van de overeenkomst
 • Aansprakelijkheid, zekerheidstelling, financiën (indexatie)
 • Geschillenbeslechting
 • Toepasselijkheid van leveringsvoorwaarden
 • Forumkeuze en toepasselijk recht

De begeleidingsgroep Standaardisatie van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ opgesteld.