Direct naar inhoud
04 February 2020

Onderzoek naar jeugdbeschermingspilots van start

Voor betere jeugdbescherming is een goede en efficiënte samenwerking van belang. Daarom experimenteren gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen in zes pilot-regio’s met nieuwe manieren om de jeugdbeschermingsketen in te richten en beter samen te werken. Het Athena Instituut is half januari een onderzoek gestart om deze Jeugdbeschermingspilots te monitoren en evalueren.

Deze zes pilotregio’s ontwerpen nieuwe samenwerkingsvormen om te komen tot nieuwe inzichten. Dat doen ze zoveel mogelijk los van bestaande organisatiegrenzen en -structuren. Bij de pilots staat het belang van de cliënt voorop.

Belangrijke vragen

In pilots wordt geëxperimenteerd. Dat betekent dat ze mogen mislukken én dat ze ook heel mooie resultaten kunnen opleveren. Maar wanneer noemen we een pilot mislukt? Wat maakt dat een pilot iets moois oplevert en waarin zit dat dan precies? Om hierover iets te kunnen zeggen, is onderzoek noodzakelijk. Niet door een effectmeting achteraf, maar door tijdens de uitvoering van de pilots gezamenlijk te reflecteren op de meerwaarde van de pilots; wat zijn werkzame bestanddelen? En wat voor veranderingen vraagt de implementatie hiervan in het huidig jeugdbeschermingsstelsel?

Onderzoek door Athena Instituut

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarom half januari een onderzoek gestart om de Jeugdbeschermings-pilots te monitoren en evalueren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Athena Instituut. Dit instituut is expert in het uitvoeren van actieonderzoek in transformatieprocessen binnen het publiek domein en heeft ervaring met onderzoek binnen de Jeugdbescherming. Het onderzoek draagt bij aan het leerproces binnen de pilots, het faciliteren van de uitwisseling van kennis tussen de pilots en het in kaart brengen van de bredere lessen, randvoorwaarden en implicaties van de pilots.

De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht na juli 2020. De pilots vinden plaats in Amsterdam-Amstelland, Food Valley, Rotterdam, Utrecht, West-Brabant-West en Zeeland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid biedt in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport landelijke juridische ondersteuning, landelijke projectleiding en betrokkenheid.


Heeft u een vraag over de jeugdbeschermingspilots? Neem contact op met

A picture