Direct naar inhoud
12 November 2020

Onderzoek: Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Voor dit onderzoek werden gezinnen, waar partnergeweld of kindermishandeling speelt, anderhalf jaar lang gevolgd en in drie metingen bevraagd. Dit gebeurde vanaf het moment van melding bij Veilig Thuis. Van de 1.024 gezinnen hebben er 576 aan alle drie de metingen meegedaan.

Het Verwey-Jonker Instituut, Augeo, een ervaringsdeskundige, het programma Geweld hoort nergens thuis, Veilig Thuis en een vertegenwoordiger van de vier grote steden en negen andere bij het onderzoek betrokken regio’s gingen hierover in gesprek in een online talkshow op 12 november.

Duidelijke afname

Het onderzoek laat zien dat in de periode van anderhalf jaar het geweld in de gezinnen enorm is afgenomen. Het percentage gezinnen waar het geweld gestopt is, was in de derde meting 29%, terwijl het bij de eerste meting nog 6,5% was. Het percentage waar nog sprake is van frequent en ernstig partnergeweld nam af van twee derde naar één derde (32%). Kindermishandeling neemt ook af van 91% bij de eerste meting naar 66% bij de derde meting. Ook het aantal incidenten nam duidelijk af. Dat zijn fors betere resultaten dan bij het vorige onderzoek. (VJI, november 2018)

Geweld hoort nergens thuis

Een flink aantal aanbevelingen uit dit onderzoek sluit aan bij de landelijke en regionale aanpak zoals die wordt gefaciliteerd vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Het versterken van de lokale (wijk-)teams, MDA++, maar ook veiligheid voorop als leidraad binnen de visie gefaseerde ketenzorg, worden aan tafel genoemd als oplossingen om de hulpverlening verder te verbeteren en als antwoord op de vraag: Wat werkt voor wie?

Kwestie van een lange adem

De uitkomsten uit het onderzoek, hoe positief ook, laten ook zien hoe hardnekkig partnergeweld en kindermishandeling zijn. In meer dan de helft van de gezinnen is nog steeds sprake van ernstig of veelvuldig geweld. Partnergeweld en kindermishandeling zijn geen geïsoleerde, éénmalige gebeurtenissen. Vaak is het al veel langer gaande en gaat het over van generatie op generatie. Het is moeilijk aan te pakken en het verdwijnt niet vanzelf. Toch laat het onderzoek zien dat de inspanningen niet voor niets zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem en consequent blijven samenwerken en in gesprek zijn met het gezin als centrale basis.

De regio’s aan zet

In het verdere verloop van dit jaar maar zeker ook in 2021 zullen de regio’s met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag gaan. De vier grote steden en de negen bij het onderzoek betrokken regio’s zijn steeds in gesprek geweest over de tussenresultaten. Het is wenselijk dat ook de overige GHNT regio’s aan de slag gaan met de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek. Het rapport mag niet in een bureaulade verdwijnen, maar is voor elke regio de start of doorstart om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nog effectiever te maken.

Meer over het onderzoek

Voor meer informatie kan je tercht op https://vng.nl/artikelen/onderzoek-monitoring. Daar vind je:

  1. 3 Infographics onderzoek effectiviteit aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  2. Onderzoeksrapport VJI onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld
  3. Factsheet VJI onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld
  4. Verslag van de online talkshow op 12 november (volgt z.s.m.)
  5. Video compilatie online talkshow op 12 november (volgt z.s.m.)

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl