Direct naar inhoud
30 June 2020

Ontregel de zorg: Format voor het declareren van meerkosten ivm corona-maatregelen

Er is een format ontwikkeld voor het declareren van meerkosten naar aanleiding van het coronavirus. VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ketenbureau i-Sociaal Domein en Brancheorganisaties Zorg werkten hieraan samen om ook in deze crisistijd administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.

Door de corona-maatregelen kan het voorkomen dat baten, lasten en balansmutaties niet meer (geheel) in overeenstemming zijn met bijvoorbeeld de onderliggende overeenkomsten, relevante verordeningen en landelijke wetgeving.

Er vinden bijvoorbeeld betalingen plaats door gemeenten aan zorgaanbieders vanuit continuïteitsoverwegingen, waarbij later blijkt dat hier geen prestaties tegenover staan. Of betalingen van meerkosten die vallen buiten het raamwerk van bestaande overeenkomsten.

Vanuit het beleid kan deze betaling gewenst of zelfs noodzakelijk zijn, maar het kan zonder aanvullende acties ook tot onrechtmatigheden leiden. Een eenvoudige oplossing op landelijk niveau die alle potentiële onrechtmatigheden oplost, is niet voorhanden.

Voor de meerkosten geldt dat hiervoor een afzonderlijke notitie is opgesteld.

Download hieronder het format en meer informatie over de rechtmatigheid en corona-maatregelen in de Jeugdzorg, WMO en PGB en de uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk.