Direct naar inhoud
Arenda Oomen
16 May 2019

Overzicht handreikingen en documenten wijkgericht werken

Document basisfuncties lokale teams

KPMG heeft in opdracht van VWS en de VNG de basisfuncties van lokale teams onderzocht. Op basis hiervan is een routekaart ontwikkeld om een lokaal gesprek mogelijk te maken tussen (gemeentelijke) beleidsmakers/beslissers en aanbieders en professionals. Tijdens dat gesprek komen vragen aan bod als: Waar staan we? Wat kunnen we verbeteren? Zo wordt het wijkgericht werken inhoudelijk verbeterd en weet de regio wat je van een lokaal team mag verwachten.

Voor wie? Gemeenten, aanbieders en professionals.

Zelfevaluatietool sociaal domein

Met de zelfevaluatietool sociaal domein kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en deze optimaliseren. Met interviews en dossieronderzoek wordt in beeld gebracht welke weg de inwoner aflegt wanneer er hulp of ondersteuning nodig is. Zo krijg je inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

Voor wie? Gemeenten en aanbieders.

Voor een vergelijking van de basisfuncties en de Zelfevaluatietool sociaal domein zie: https://www.integraalwerkenindewijk.nl/flyer-basisfuncties-versus-zelfevaluatietool

Doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.

Kwaliteitskader veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende zijn ingericht op het gebied van veiligheid (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling) en waar ze versterking behoeven, heeft de VNG, ondersteund door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), dit kwaliteitskader ontwikkeld. Met de zelfscan zien gemeenten hoe zij hun lokale teams kunnen versterken.

Voor wie? Gemeenten.

Handreikingen voor wijkteammedewerkers

De handreikingen zijn vooral geïnspireerd op de werkpraktijk en ervaringen van professionals in Amsterdamse Ouder- en Kindteams, maar zijn ook bruikbaar voor alle medewerkers van wijkteams en jeugdhulpinstellingen. Ze zijn gericht op samenwerken met gezinnen en ketenpartners, het versterken van eigen kracht van ouders en kinderen en werken met culturele diversiteit.

Voor wie? Professionals.

Zelfscan Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

De zelfscan van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is bedoeld voor gemeenten en behoort bij het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. De gemeente kan deze zelfscan gebruiken om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deel 2: Ingangen voor wie meer wil weten

Programma Integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Via Integraal werken in de wijk kun je kennis nemen van onderzoeken, tools en voorbeelden.

Voor wie? Beleidsmakers en professionals.

Associatie Wijkteams

Associatie wijkteams is de vereniging van lokale teams, Van groot tot klein, werkzaam in een stad of juist in een dorpskern, voor alle inwoners of alleen voor jeugd. Via de website en de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van actuele handreikingen, bijeenkomsten en onderzoeken.

Voor wie? Professionals en beleidsmakers.

Document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling

In het document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling verwoordt Associatie Wijkteams hoe ze rol van wijkteams en de samenwerking met anderen zien.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt over onder andere wijkgericht werken. Via de website en de Nieuwsbrief jeugd word je op de hoogte gehouden van actuele handreikingen en onderzoeken.

Voor wie? Gemeenten, professionals, ouders en jongeren.