Direct naar inhoud
19 April 2020

Jeugdhulpverleners blijven zo goed mogelijk ondersteuning bieden

Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn.

Contact blijven houden en aangaan

De samenwerkende beroepsverenigingen in het jeugdveld werken nu met alle hulpverleners onder moeilijke omstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de mentale en lichamelijke gezondheid van de jeugd, met die van ouders én henzelf. De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegen gaan, maken het juist voor hulpverleners niet altijd gemakkelijk hun werk te doen.

Hulpverleners houden zo goed mogelijk contact met gezinnen en blijven hulp bieden. Samen met de scholen, wijkteams, jeugdhulpinstellingen en jeugdbescherming bieden hulpverleners kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties ondersteuning. Dat geldt ook voor gezinnen die vóór de huidige crisis nog niet in zicht waren, maar nu wel hulp of ondersteuning nodig hebben. Er wordt nog nadrukkelijker op het proactief aanbieden van hulp aan juist deze gezinnen gelet.

Continuïteit onder druk

Ook zijn er signalen van kinderen, jongeren en ouders dat spanningen oplopen en het hen niet altijd lukt om de benodigde hulp te krijgen. Dat raakt ons diep omdat we er alles aan doen om oplossingen te vinden en de continuïteit van hulp, zorg, ondersteuning en begeleiding aan gezinnen zo goed mogelijk te borgen. In vele situaties is face-to-face contact mogelijk en nodig. Soms kiezen we met kinderen, jongeren en gezinnen voor telefonisch of online contact.

Er wordt momenteel elke dag geïnnoveerd en geleerd. Continu worden de richtlijnen voor hulpverleners in samenwerking met de RIVM geüpdate en wordt binnen die RIVM richtlijnen maatwerk verricht. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan voldoende beschermingsmiddelen, testmogelijkheden en alle voorwaarden die essentieel zijn voor alle formele en informele hulpverleners. Dit is extra belangrijk wanneer de angst voor besmetting groot is vanwege een chronische ziekte of beperking bij het kind of een van de ouders, wanneer een kind normaliter naar een instelling gaat en nu volledig thuis is én bij ernstige ontregeling van kinderen en jongeren.

Knelpunten en tips

Hulpverleners kunnen met knelpunten of dilemma’s in het dagelijks werk terecht bij hun werkgever of instelling, hun beroepsverenigingen of het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Via dit speciale themadossier op de website van het NJi worden tips, richtlijnen, goede voorbeelden en filmpjes gedeeld.

Ook kunnen specifieke doelgroepen hier met hun vragen terecht, bijvoorbeeld voor kinderen in een pleeggezin of gezinshuis heeft het NJi een mooie pagina opgesteld.

Jeugdhulpverleners doen er in deze tijd alles aan om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen. Ook zorgen ze goed voor zichzelf, om gezond te blijven, hun werk met volle inzet te kunnen blijven doen én om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Zorg voor de jeugd: samen steeds beter, juist nu!

Het NJi zorgt voor heldere, betrouwbare en eenduidige informatievoorziening over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Het instituut werkt hiervoor nauw samen met zoveel mogelijk organisaties uit de jeugdsector.

De samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd bestaat uit: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN), Landelijke huisartsen vereniging (LHV), Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (Bv Jong), Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Zij worden ondersteund door de partners van Zorg voor de Jeugd:

Cliëntenorganisatie (MIND, IederIn, Per Saldo), branches gespecialiseerde instellingen BGZJ (Jeugdzorg Nederland, VGN, GGZ Nederland en VOBC), het Nederlands Jeugdinstituut, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Associatie Wijkteams.