Direct naar inhoud
18 December 2021

Eindrapportage Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage van het programma blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Er is ingezet op vele acties, waarbij de 28 regio’s en bestaande initiatieven als vertrekpunt dienden. Daarnaast vormde de inzet van ervaringsdeskundigen een belangrijke factor, evenals de vier prioritaire thema’s die in het programma centraal staan:

  • Werken volgens de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid
  • Realiseren integrale sturing
  • Versterken van de lokale (wijk)teams
  • Versterken inzet MDA++

Hoe nu verder?

Het duurzaam verbeteren van de aanpak vraagt een langere adem. Daarnaast kent de complexe problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling veel meer aspecten dan binnen het programma GHNT aan bod konden komen. Er ligt hier bovenal een belangrijke opgave voor de samenleving in volle breedte om het geweld onder ogen te zien en bespreekbaar te maken voor slachtoffers, plegers, omstanders en professionals vanuit het besef dat onmacht veelal de achtergrond ervan vormt. Dit vraagt blijvende aandacht op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.

Op dit moment wordt gewerkt aan de verbinding van de prioritaire thema’s uit het programma GHNT met het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarvan de contouren momenteel worden uitgewerkt. Zo kunnen regio’s ook volgend jaar verder bouwen aan de fundamenten van een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de eindrapportage GHNT lees je over de opzet van het programma, de geboekte resultaten en over hoe verder na 2021.