Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
17 November 2020

Vijfde voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd

Professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties werken binnen het programma Zorg voor de Jeugd samen met als doel dat kinderen, jongeren en gezinnen merkbaar betere hulp ontvangen. Op 23 november wordt de vijfde voortgangsrapportage van dit programma in de Tweede Kamer besproken.

Hierin staan ontwikkelingen en goede voorbeelden op het gebied van onder andere wijkgericht werken, jeugdbescherming en professionals die samen steeds beter willen worden in het bieden van tijdige, passende hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen en gezinnen.

Wat gaat goed?

De VNG, BGZJ en het Rijk hebben afspraken gemaakt over een doorbraakaanpak om voor kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel tijdig jeugdbescherming en passende jeugdhulp te organiseren. Ze gaan 10.000 professionals in 45 grote gemeenten trainen in deze doorbraakmethode.

De stuurgroep ziet een groeiende beweging van professionals die samen steeds beter willen worden. Bijvoorbeeld: professionals uit onderwijs, jeugdhulp en zorg werken en leren in de zogenoemde communities of practice van het programma Met Andere Ogen. Een ander mooi voorbeeld zijn de gedragswetenschappers die in mastermindsessies nadenken over de dilemma’s van gesloten jeugdzorg. Maar denk ook aan K-EET en Netwerk 16-27.

Er is steeds meer aandacht binnen gemeenten voor de vijf basisfuncties van lokale teams, wijkgericht werken en de versterking van het gewone leven. Verschillende regio’s werken, met ondersteuning van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), aan de verbeteringen op deze thema’s.

Uitdagingen

Het werk van de samenwerkende partijen is nog niet voltooid. Bijvoorbeeld omdat professionals nog teveel administratieve lasten en belemmeringen ervaren bij het bieden van maatwerk. Daarom gaat de samenwerking ook in het komende jaar verder, met corona als extra uitdaging.

Onderzoek

Het onderzoek naar de lessen van de regionale pilots jeugdbescherming is afgerond en op basis daarvan werkt het project Effectieve Jeugd- en Gezinsbescherming aan het kaderstellend toekomstscenario, inclusief organisatorische consequenties. Dit voorstel wordt rond het einde van dit jaar verwacht. In januari 2021 volgt een advies over de vervolgaanpak, inclusief fasering en tijdpad van realisatie.

In de voortgangsrapportage vind je meer voorbeelden en resultaten.