Direct naar inhoud
21 June 2020

Voortgang in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ondanks Corona

De 4e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) laat zien dat ook in tijden waarin de focus ligt op de bestrijding van het coronavirus er toch opnieuw stappen zijn gemaakt in de (regionale) aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De prioriteiten, gevisualiseerd in een infographic, die op 18 juni samen met de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer is verzonden, maken duidelijk waar de focus van het programma GHNT ligt in de tweede helft van 2020. De Tweede Kamer behandelt op 23 juni tijdens een algemeen overleg o.a. deze 4e voortgangsrapportage.

‘van Denken naar Doen’

De GHNT projectenpool ‘van Denken naar Doen’ heeft niet alleen betrekking op projecten die een relatie hebben met de regionale implementatie van MDA++, maar is gericht op het versterken van de gehele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Denk hierbij onder aan thema’s als het versterken van lokale (wijk)teams, implementatie visie gefaseerde ketenzorg, trauma-aanpak, ouderenmishandeling en de meldcode. Aanvragen kunnen tot 21 augustus 2020 worden ingediend. De uitvraag voor de projectenpool wordt in 2020 in één keer gedaan voor zowel het jaar 2020 als 2021.

Kwaliteitskader

Een lokaal (wijk-)team speelt een cruciale rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om gemeenten te helpen om te bepalen of lokale (wijk-)teams voldoende zijn ingericht om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid’ opgesteld en vastgesteld door de VNG. Met behulp van dit kwaliteitskader en de daarbij behorende Zelfscan kan men bepalen waar versterking op dit punt nodig is.

Onderzoek en monitoring

Binnen het programma is continu aandacht voor onderzoek en monitoring. Concrete resultaten tellen en de impactmonitor speelt hierbij een belangrijke rol. Die is recent gevoed met actuele beleidsinformatie vanuit Veilig Thuis en wordt eind 2020 verder uitgebreid. Alles is te volgen via het online dashboard. Begin 2020 zijn daarnaast de eerste onderzoeken binnen het onderzoeksprogramma gestart.

Meer informatie over het programma GHNT staat op www.vng.nl/geweldnergensthuis. Het is de verwachting dat de volgende voortgangsrapportage in december van dit jaar verschijnt. Daarin wordt dan ook weer de stand van zaken van de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling beschreven.

De kamerbrief en alle bijlagen kun je vinden op Rijksoverheid.nl. Voor vragen: info@geweldnergensthuis.nl