Direct naar inhoud
Arenda Oomen
10 July 2020

Wetsvoorstel voor verbetering van jeugdstelsel in consultatie

Van 10 juli tot en met 6 september 2020 staat het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ open voor consultatie. In deze periode kun je jouw mening geven over het wetsvoorstel. Na afloop van de consultatieperiode bekijkt het ministerie alle reacties en past eventueel het wetsvoorstel aan.

Vijf jaar na invoering blijkt dat de Jeugdwet goede ontwikkelingen in gang heeft gezet: er zijn minder uithuisplaatsingen, minder kinderen in gesloten jeugdhulp en meer jongeren met verlengde pleegzorg. Professionals, aanbieders en gemeenten werken keihard om kinderen en gezinnen, passende hulp te bieden, dicht bij huis. Overal in het land zijn er mooie initiatieven van praktisch maatwerk en we zien dat de expertise van de jeugd-ggz steeds beter wordt benut.

Er is echter een aantal knelpunten die vragen om een aanpassing van het stelsel

Om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de zorg voor kinderen met complexe problemen en specialistische- en levensbrede vraagstukken verbetert, wordt een voorstel gedaan om de Jeugdwet aan te passen. Beoogd wordt om met het wetsvoorstel duidelijkere spelregels op te stellen voor gemeenten en aanbieders.

Dit, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en er rust en ruimte ontstaat voor de verbetering van de zorg. Hierbij blijven gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan kinderen, jeugdigen en gezinnen.

Het voorstel is om de Jeugdwet aan te passen op de volgende punten:

  1. Regionale samenwerking te verplichten voor complexe, hoogspecialistische en weinig voorkomende jeugdhulp en richtlijnen mee te geven voor deze samenwerking (o.a. oprichten regionale entiteit, regionale visie, regionale inkoop en verantwoording)
  2. Een bepaling op te nemen die kan worden ingezet voor het versterken van de toegang tot jeugdhulp (afhankelijk van voortgang van implementatie van de 5 basisfuncties in de lokale teams/toegang)
  3. Er worden eisen gesteld aan de interne bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (vergelijkbaar met eisen in de zorgsector)
  4. Verbeteren van inzicht in beschikbaarheid en toezicht op de werking van het jeugdhulpstelsel

Verschillende initiatieven

Naast het voorstel voor deze wetswijziging zijn er ook andere initiatieven ter verbetering van de zorg voor jeugdigen. Dit gebeurt onder andere in de programma’s Zorg voor de Jeugd, Geweld Hoort Nergens Thuis en Scheiden zonder Schade.

Ook willen we leren van de ervaringen met de Norm van Opdrachtgeverschap die de VNG onlangs heeft vastgesteld om in de praktijk van vandaag het gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeenten te ondersteunen.