Direct naar inhoud
07 May 2020

Zo houdt Breda zicht op continuïteit van zorg in coronatijd

Al vrij vroeg in maart realiseerde men in de regio West-Brabant-Oost zich dat het belangrijk was om de impact van de coronamaatregelen op het zorg- en ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. 'We wisten niet hoe lang deze situatie zou duren. Maar we konden ons maar één keer voorbereiden.'

'In het algemeen zien we dat de meeste hulp en ondersteuning doorloopt, maar dan op andere manieren', zegt Melle Wijma. Hij is manager inkoop en contractering jeugdhulp voor de vijf gemeenten in de regio West-Brabant-Oost, waaronder de gemeente Breda.

'Bij de gecertificeerde instellingen is er bijvoorbeeld meer focus op de jeugdbescherming. In de gezinshuizen krijgen jongeren nog begeleiding en verzorging, maar is aanvullende behandeling soms lastig.

En veel aanbieders van lichtere vormen van hulp zijn overgeschakeld naar beeldbellen. Of naar een-op-eengesprekken op afstand, bijvoorbeeld in de tuin.'

Risico's inventariseren

Na een inventarisatie van alle lopende contracten hebben de contractmanagers een scan gemaakt van alle organisaties, aan de hand van vier criteria:

  • Komt in- en uitstroom van cliënten in gevaar?
  • Kan begeleiding nog worden geboden?
  • Kan behandeling nog worden geboden?
  • Komt de veiligheid van cliënten in het geding?

Op basis daarvan is er een risico-inventarisatie gedaan.

Doorlopend contact

Uit de eerste inschatting bleek dat veertig zorgaanbieders mogelijk in de hoogste fase komen. 'Met hen hebben is afgesproken binnen twee tot zeven dagen contact te hebben om te bespreken hoe het gaat en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Met de aanbieders in fase 2 is ieder geval wekelijks mailcontact. En met alle andere aanbieders staat de afspraak dat zij zich melden als zich iets voordoet.

Dagelijks vullen contractmanagers de matrix aan met ontwikkelingen en bijzonderheden bij aanbieders. Doorlopend maken ze de inschatting in welke fase een aanbieder zich bevindt, en naar welke fase die zich beweegt.

Bestuurders kunnen zo regie houden op de zorg en ondersteuning in hun gemeenten.

Professionals uitlenen

Belangrijk knelpunt in de zorg en ondersteuning is de beschikbaarheid van personeel. Professionals worden zelf ziek, of kunnen minder werken doordat hun eigen kinderen thuis zitten.

Er is daarom al nagedacht over het 'uitlenen' van professionals van organisaties in fase 1 of 2 aan organisaties in fase 3 of 4.

Digitale hulpverlening

Nu duidelijk is dat we voorlopig niet teruggaan naar de oude situatie, is de vraag hoe zorgorganisaties de dienstverlening echt kunnen veranderen. Het verschilt daarbij per zorgorganisatie hoe creatief ze zijn met bijvoorbeeld beeldbellen en beeldbegeleiding.