Direct naar inhoud

Belang van verklarende analyse

Hilde Tempel, Directeur Zorg bij Accare, vertelt over belang van goede verklarende analyse en onderzoek in Flevoland onder uithuisgeplaatste jongeren. Luister naar haar verhaal:

Het belang van de Verklarende analyse is mede voortgekomen uit het Onderzoek uitstroom 24 uurs zorg dat in 2018 in Flevoland is uitgevoerd (lees daarover meer verderop in dit artikel).

Onderzoek: gat wetenschap en praktijk

Hilde Tempel en Charlotte Vissenberg vroegen zich naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit Flevoland af in hoeverre residentiële opnames het meest passende behandelaanbod waren. Ze deden een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven.

Ondanks pogingen om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen is het aantal opnames in residentiële instellingen in Nederland hoog. Het onderzoek bevat een analyse van de behandelingen van jeugdigen in residentiële instellingen. Bekende succesfactoren bij residentiële behandelingen zijn het maken van een verklarende analyse van het gedrag en de problematiek, het betrekken van het gezin, cognitief gedragstherapeutische interventies en het werken volgens richtlijnen en het inzetten van evidence based behandelingen.

In het artikel Een gat tussen wetenschap en praktijk staan de bevindingen. De Flevo-academie geeft nu workshops voor professionals om te leren de Verklarende analyse toe te passen.

Onderzoek Uitstroom 24 uurs zorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de 24-uurszorg aan jeugdigen. De afgelopen jaren zien we een grote druk op de capaciteit in verblijfsgroepen. De geboden hulp laat het gezin en het bredere sociale netwerk van jeugdigen te vaak buiten beschouwing. Aandacht voor het perspectief: terugkeer naar huis of naar een andere hulpvorm is er wel, maar nog te licht en te weinig.

Ondanks betrokken medewerkers die het beste met de jeugdigen voor hebben, vindt de jeugdregio Flevoland dat ze een systeem overgedragen hebben gekregen dat aan herziening toe is. Daarom hebben ze als regio besloten in te zetten op innovatie en verbetering van het systeem rondom de jeugdhulp. De hogeschool Windesheim Flevoland is gevraagd om via een actiegerichte methode (action learning) te helpen om kansen en knelpunten bij de uitvoering van de residentiële jeugdhulp in beeld te brengen. Samen met Windesheim Flevoland zijn er factoren geïnventariseerd die in-, door- en uitstroom uit de 24-uurszorg belemmeren of juist bevorderen. Hierbij is gebruikgemaakt van zogeheten ‘omdenkers’. Zij zijn getraind in het denken in termen van kansen in plaats van problemen. Zij nemen de rol aan om geheel buiten de reguliere kaders te denken en het behandelteam rond een jeugdige te bevragen. Het resultaat is deze rapportage. De rapportage helpt ons om in het belang van Flevolandse jeugdigen en gezinnen te werken aan verbeteringen. Ons doel daarbij is dat er meer passende en gezinsgerichte hulpvormen beschikbaar moeten zijn. Lees de Eindrapportage onderzoek Uitstroom 24 uurs zorg.