Direct naar inhoud

Evalueren van de vijf basisfuncties middels de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool & Zelfevaluatietool sociaal domein

'Het gezamenlijke inkooppoces is gebaat bij gedeelde beelden, samen leren en verbeteren.'

In de regio IJsselland zijn de verschillende gemeenten een gezamenlijk proces aangegaan, waarbij ze bij elkaar een ‘kijkje in de keuken nemen’, als het gaat om de organisatie van de gemeentelijke toegang per gemeente.

Geïnspireerd door een lezing door het OZJ over de vijf basisfuncties is de regio aan de slag gegaan met de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET), die is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein (TSD) (samenwerkende inspecties) en Integraal werken in de wijk (IWW) (samenwerkende kennisinstituten).

Met behulp van deze tool kan een gemeente evalueren hoe de basisfuncties ervoor staan en hoe de zorg en ondersteuning voor een inwoner is vormgegeven. Dat gebeurt doordat bij een afgesloten hulpverleningstraject het dossier wordt bekeken, een inwoner wordt geïnterviewd en een hulpverlener wordt gesproken. In een eindbijeenkomst komen de uitkomsten en de daarop volgende acties aan bod.

Per gemeente één casus

IJsselland heeft er voor gekozen om de uitvoering van de ZET door de regio te laten doen, én om per gemeente 1 casus te onderzoeken. De uitkomsten zijn per gemeente teruggekoppeld en besproken. Het IWW, TSD en het OZJ hebben ondersteund.

Naast de uitvoering van de ZET is er een aparte uitvraag onder gemeenten gedaan, gericht op de meer beleidsmatige aspecten van de inrichting van de gemeentelijk toegang.

Deze verschillende perspectieven (beleid en uitvoering, inwoner, hulpverlening en dossier) geven met elkaar een goed beeld van de stand van zaken van de inrichting van de zorg en ondersteuning in een gemeente, die met de vijf basisfuncties worden beschreven.

In een aantal onlinesessies met de wethouders worden de resultaten bijeen gebracht. Dat geeft input voor het vervolg van inkoop en inrichting van het gehele zorglandschap in de regio. En zo is de cirkel weer rond.

Zelfevaluatietool sociaal domein

Met de ‘zelfevaluatietool sociaal domein: toegang en samenhang hulp’ kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen, beoordelen en optimaliseren.
De evaluatie is opgezet vanuit de weg die de inwoner aflegt in het sociaal domein wanneer er hulp nodig is. Met hulp wordt iedere vorm van zorg en ondersteuning bedoeld die de inwoner ontvangt.

De evaluatie geeft een beeld van hoe het is gesteld met de:
– toegang tot benodigde hulp. Dit is hoe de inwoner binnen de gemeente bij hulp terecht komt.
– samenhang in de geleverde hulp. Dit gaat over de samenwerking in het sociaal domein.

Op basis van de uitkomsten bespreken alle betrokken partijen wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet.