Direct naar inhoud

In JeugdzorgPlus behandelcentrum de Koppeling werken alle disciplines samen aan hetzelfde doel

"Ook als je niks kunt doen dan kan je er altijd nog bijblijven."

Behandelcentrum De Koppeling is een JeugdzorgPlus behandelcentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar met meervoudige en complexe gedragsproblemen. Alle betrokken partijen zitten onder één dak. Zij delen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de jongere verder te helpen en kijken gezamenlijk met ouders en jongere naar één passend plan.

Zij vormen een behandelteam dat van samenstelling kan wisselen, afhankelijk van wat een jongere nodig heeft. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid is expliciet afgesproken en vastgelegd. Sinds de samenwerking de vorm van deze intensieve alliantie heeft, is de samenwerking tussen de verschillende professionals sterk verbeterd.

“Wij zijn een jeugdzorgplus centrum waar het mogelijk is om betrokken te blijven bij een jongere als dit nodig is, ook nadat zij het behandelcentrum hebben verlaten. Ik ging bijvoorbeeld naar de 18e verjaardag van een ex-cliënt, omdat ik wist hoe belangrijk dat voor haar was. En ik bleek de enige… niemand anders was er.”

Voor wie

De Koppeling is er voor jongeren die baat hebben bij een behandeling in een gesloten setting vanuit jeugdzorg, speciaal onderwijs, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. Het gaat om jongeren die buiten niet veilig zijn, voor anderen en/of zichzelf. Zij lopen dermate vast in hun ontwikkeling dat de Koppeling een laatste redmiddel is.

Gedragsproblematiek staat vaak op de voorgrond, maar er verblijven ook jongeren die al twee jaar niet meer naar school gaan. Er zijn groepen voor meiden die verstrikt zijn geraakt in mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties of slachtoffer van (dreigend) eerwraak.

Alle jongeren hebben meerdere problemen en vaak een lange hulpverleningsvoorgeschiedenis. Het gaat om zeer ernstige gedragsproblemen in combinatie met andere problemen zoals psychiatrische stoornissen, gezinsproblemen en trauma.

Welk doel wordt gesteld?

In de Koppeling werken alle disciplines aan hetzelfde doel: dat de jongeren zo snel als mogelijk de Koppeling verlaten en aan een traject naar buiten werken, waaronder school, stage of werkplek. De focus ligt op datgene in te zetten wat de noodzaak van een gesloten behandelsetting opheft, zodat de jongeren niet te lang afgesloten worden van de buitenwereld en kunnen re-integreren.

Aanpak

De Koppeling heeft zeven behandelgroepen met verschillende differentiaties, bijvoorbeeld een groep waar jongeren kort verblijven met het oog op snelle terugkeer naar huis en een groep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

De jongeren worden doorverwezen door een gecertificeerde instelling, altijd met een machtiging gesloten jeugdzorg van de kinderrechter. Sommige jongeren hebben een OTS (ondertoezichtstelling).

De behandeling richt zich op het creëren van een toekomstperspectief. Heeft de jongere emotieregulatietraining of traumabehandeling nodig om bijvoorbeeld weer naar school of stage te kunnen, dan wordt daarmee begonnen. Is het op dat moment belangrijker dat de jongere een steunfiguur heeft in de familie die de jongere begeleidt rondom school, dan wordt daar eerst aandacht aan besteed. Ook werken behandelaars met de jongere aan sociale contacten en relaties buiten de Koppeling.

Ouders worden altijd direct en vanaf het begin bij het behandeltraject betrokken, en de hulpverlener laat de regie zoveel als mogelijk bij hen, ook als er sprake is van OTS. Wanneer het voor ouders moeilijker is om aan te sluiten bij de behandeling, dan wel op bezoek te komen, dan proberen behandelaren bij hen langs te gaan.

Looptijd en ervaringen

De Koppeling bestaat sinds 2007. De vijf partijen hebben in 2012 de samenwerking verder geformaliseerd en gezamenlijk de behandelvisie vastgesteld. Voorheen waren er aparte afdelingen voor psychiatrie, orthopsychiatrie en LVB. In de praktijk gaf dit ruis, omdat verschillende organisaties weer andere wettelijke kaders en regels hebben. Bijvoorbeeld omtrent het isoleren van een jongere.

Continuïteit van zorg

De behandeling binnen de Koppeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig met een maximale opname van zes maanden. Na die zes maanden blijft de behandelcoördinator en/of de mentor direct in contact met de jongere en betrokken bij het vervolgtraject op het gebied van zorg en eventueel onderwijs, net zo lang tot de jongere goed “geland” is. Dit gebeurt ook wanneer de jongere 18 wordt.

Samenwerking

De Koppeling is een samenwerkingsverband tussen Levvel (Jeugd- en opvoedhulp, kinder- en jeugdpsychiatrie), Arkin (verslavingszorg), Lijn5 (kinderen met een lvb) en Altra (speciaal onderwijs). De Koppeling heeft alle benodigde disciplines in huis, waaronder een poli diagnostiek en behandeling, verslavingszorg en onderwijs. Er is altijd een kinderrechter bij betrokken; jongeren worden geplaatst met een machtiging jeugdzorg plus.

De bestuurders van de vijf samenwerkingspartners laten het gezamenlijk overleg over aan de verschillende directies. Daar is in de loop der jaren echt een gemeenschappelijke visie gegroeid. Daar is het gezamenlijke belang vooropgezet: de jongeren en het gezin staan centraal.

Meer informatie

Neem contact op met: Sabrine Zanou, GZ-psycholoog en psychotherapeut bij de Koppeling via s.zanou@debascule.com.