Direct naar inhoud

Sociaal Team en Jeugd GGZ werken samen in de pilot ‘Kind en gezin’

De psychologenpraktijken in gemeente Beuningen signaleerden dat als de huisarts jongeren aan hen doorverwijst, er vaak van alles speelt rondom het kind. De kans op een succesvolle behandeling werd daardoor beperkt.

In overleg met het Sociaal Team ontstond de pilot ‘Kind en gezin’: een samenwerking, of misschien wel nieuwe netwerkstructuur, tussen psychologen en het Sociaal Team om kwetsbare kinderen én gezinnen nog beter te ondersteunen en te begeleiden.

De pilot is gestart in november 2019, heeft een looptijd van 1 jaar en richt zich op 3 pijlers:

Stimuleren van positieve gezondheid

Uitgangspunt is een inclusieve samenleving waar iedereen aan kan deelnemen. Welke toegankelijke voorzieningen zijn er? Het aanbod daarvan is zo lokaal mogelijk zodat cliënten een netwerk aan hulp en begeleiding opbouwen.

Concretiseren samenwerking Sociaal Team en jeugd ggz

Beide partijen sluiten aan bij elkaars overleggen en bespreken casussen. Het Sociaal Team gaat per psychologenpraktijk 15 kinderen die ook problemen binnen het gezin hebben ondersteunen.

Consultatie en kennisoverdracht

Ontwikkelingen worden gemonitord en gedeeld en via scholing vindt kennisoverdracht plaats. Psychologen leggen bijvoorbeeld uit aan wat een bepaalde behandeling betekent voor het kind en gezin en het Sociaal Team informeert over de vrij toegankelijke voorzieningen.

Meer weten over de eerste bevindingen? Lees deze interviewreeks